Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:

Nr. 2, februari 2016: EXAMENS 2016-02 Volledige uitgave

Voorwoord

Auteur: Ad de Jongh

REDACTIONEEL Het tweede nummer van EXAMENS, tijdschrift voor de toetspraktijk in de nieuwe vormgeving ligt voor u. Na het verschijnen van het eerste nummer van dit jaar heeft de redactie veel positieve reacties, maar ook een enkele kritische reactie gehad op de nieuwe vormgeving.

Download >>

Nr. 2, februari 2016: Ontwerp van toetsen volgens de Evidence Centered Design methode

Formatief toetsen van schrijfvaardigheid in de les Nederlands

Auteur: Erik Roelofs

0 In het onderwijsveld is een groeiende behoefte aan instrumenten die directe bijsturing van het leerproces mogelijk maken. Gestandaardiseerde toetsen bieden hiertoe volgens critici te weinig houvast. Neem als voorbeeld schrijfvaardigheid. Nieuwe vakdidactische en leertheoretische inzichten op dit terrein hebben geleid tot een veel omvattender definitie van schrijfvaardigheid dan tot nu toe in toetsen gebruikelijk was.

Download >>

Nr. 2, februari 2016: De Online Script Concordance Test

om voortgang in klinisch redeneren te bevorderen van fysiotherapeuten in opleiding en in de beroepspraktijk

Auteur: Marjo Maas & Tamara van Schilt – Mol & Cees van der Vleuten

Klinisch redeneren is noodzakelijk in de klinische praktijk om gezondheidsproblemen te begrijpen en op te lossen. Het toetsen van klinisch redeneren is echter een uitdaging, omdat er meestal geen eenduidig oplossing is voor een probleem. De Script Concordance Test (SCT) houdt rekening met verschillen in opvatting over de beste oplossing. De HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) opleiding fysiotherapie experimenteert al een aantal jaren met de SCT als instrument om het klinisch redeneren te bevorderen.

Download >>

Nr. 2, februari 2016: Niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Terecht of niet

Auteur: A.H. Lamers

Annotatie bij de uitspraak van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs van 22 december 2015, nr. 2015/245. In deze eenvoudige zaak, waarin een student bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in beroep gaat tegen een gegeven Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS), speelt mede de vraag of een per e-mail verzonden beroepsschrift wel tijdig door de onderwijsinstelling is ontvangen.

Download >>

Nr. 2, februari 2016: In hoeverre kan het HBO-getuigschrift beroepsbekwaamheid garanderen?

Auteur: Gerard J.J.M. Straetmans

Diploma’s beogen de samenleving eengarantie te geven dat de bezitter over de kennis en vaardigheden beschikt die noodzakelijk zijn om in relevante vervolgsituaties met succes te kunnen functioneren. Het HBO-getuigschrift garandeert dat de bezitter cognitief op een voldoende niveau functioneert en over voldoende vaardigheden beschikt om de kerntaken van het beroep waarvoor wordt opgeleid adequaat uit te voeren

Download >>

Nr. 2, februari 2016: Passen en meten

Gastcolumn

Auteur: Aukje Bergsma

Met een verhuizing in het verschiet krijgen begrippen als ’maatwerk’ en ‘meten’ ineens een hele andere betekenis. Eindeloos kan ik bezig zijn met het bedenken hoe ik ons nieuwe onderkomen ga inrichten. Met een plattegrond voor mijn neus en al mijn meubels op schaal uitgeknipt zit ik te schuiven, passen en meten. Het lijkt best aardig zo, op papier…

Download >>

Nr. 2, februari 2016: Niveaupunten als basis voor een diplomastelsel, een experiment

Auteur: Ron van Troost & Harry Molkenboer

Voor medewerkers Burgerzaken van gemeenten is in de periode van 2012 tot 2016 een geheel nieuw diplomastelsel met 24 taak gerelateerde modules en een aantal thema gerelateerde diploma’s ontwikkeld. Hoe maak je 24 losse taak gerelateerde modules onderling vergelijkbaar en stel je daarmee qua zwaarte vergelijkbare diploma’s samen?

Download >>

Nr. 2, februari 2016: Extern valideren van examens

Uit de praktijk

Auteur: Henri Jager

MBO scholen borgen de kwaliteit van examens door samenwerking. De minister van Onderwijs werkt aan regelgeving waarbij scholen worden verplicht om zelf ontwikkelde examens extern te laten valideren. Dit was voor een viertal scholen aanleiding om zelf initiatief te nemen. Zij hebben een proces uitgewerkt waarmee het voor scholen mogelijk is om examens extern te valideren

Download >>

Nr. 2, februari 2016: De examencommissie is het belangrijkste orgaan

Examen-commissie

Auteur: Irene Biemond

‘Examencommissies zijn het belangrijkste orgaan in het hoger onderwijsbestel’ en ‘Het eigen onderzoek van de examencommissie moet uit de WHW worden geschrapt’. Deze en andere stellingen kwamen aan bod in een discussiebijeenkomst over de juridische positie van de examencommissie op 1 december jl.

Download >>

Nr. 2, februari 2016: Miriam Regab-Felaki, procescoördinator Tentaminering en Certificering

In gesprek met examenfunctionarissen

Auteur: Ad de Jongh & Desirée Joosten-ten Brinke

In de rubriek ‘In gesprek met examenfunctionarissen’ spreken we met examenfunctionarissen, personen die bij constructie, vaststelling, afname en beoordeling van examens betrokken zijn of die in het examen- en toetsproces een ondersteunende rol spelen. Deze keer zijn we op bezoek bij Miriam Regab-Felaki, procescoördinator Tentaminering en Certificering aan de Open Universiteit in Heerlen.

Download >>

Nr. 2, februari 2016: Met meerkeuzevragen kun je alleen reproductie toetsen

Klopt dit wel?

Auteur: Evelyn van de Veen & Jackelien ter Burg

Een meerkeuzevraag is een gesloten vraagvorm waarbij kandidaten een antwoord kiezen uit een aantal gegeven antwoorden. Een van de grote voordelen van meerkeuzevragen is dat ze elektronisch te verwerken zijn en dus goed bruikbaar in een itembank, in het geval van een groot aantal kandidaten of als de uitslag snel beschikbaar moet zijn.

Download >>

Nr. 2, februari 2016: Toetsen volgens de toetscyclus. Deel 1

Gezien en gelezen

Auteur: Ad de Jongh

De professionalisering van toets- en examenfunctionarissen staat hoog op de agenda. Niet alleen van scholen en exameninstellingen, maar ook van de beroepsvereniging, de NVE. Publicaties in tijdschriften, zeker in EXAMENS, hebben het thema professionalisering vaak tot onderwerp.

Download >>