Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|2|3|4|5|...|51|

Nr. 4, november 2019: In gesprek met Dr. Marc Spierings, directeur van het College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Auteur: Ad de Jongh, Annie Kempers-Warmerdam

Op 1 oktober 2019 bestaat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) tien jaar. Reden voor de redactie om in gesprek te gaan met Marc Spierings, de directeur van het CvTE. Wij spreken hem in het begin van de herfst op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Den Haag.

Download >>

Nr. 4, november 2019: NVE, Algemene ledenvergadering

Auteur:

Algemene ledenvergadering december. De eerstvolgende ALV staat gepland op 12 december om 14:00 uur bij eX:plain aan de Plotterweg 1 te Amersfoort. Aanmelden kan via het secretariaat.

Download >>

Nr. 4, november 2019: Gezien en gelezen

Fundamentele vragen over examens en toetsing. Eindrapportage.

Auteur: Ad de Jongh

Onlangs verscheen de eindrapportage ‘Fundamentele vragen over examens en toetsing’. De rapportage is het resultaat van een onderzoek, dat gefinancierd is door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De reden waarom het onderzoek is uitgevoerd is mij na lezing van de rapportage (nog) niet duidelijk geworden. Ondanks dat is de inhoud van de rapportage wel belangwekkend voor éénieder die zich (professioneel) bezig houdt met examens en toetsen.

Download >>

Nr. 3, september 2019: Gezien en gelezen

Auteur: Ad de Jongh

Het wordt traditie: tijdens de examenperiode voor het voortgezet onderwijs verzamel ik de berichten die daar over verschijnen in twee kranten, namelijk de Volkskrant en BNdeStem. De keuze voor deze twee kranten is pragmatisch: ik heb een abonnement op beide kranten.

Download >>

Nr. 3, september 2019: In gesprek met de voorzitter van de EVC-adviesraad, Gertrud van Erp

Auteur: Ad de Jongh, Annie Kempers-Warmerdam

EVC gaat over het toetsen, beoordelen/valideren en zorgdragen voor erkenning van de eerder of elders verworven competenties EVC). Het erkennen van eerder en elders verworven individuele competenties is een belangrijk instrument in de loopbaanontwikkeling van een werknemer. EVC als instrument is ontwikkeld aan het einde van de twintigste eeuw, in Nederland vanaf 1997 door het toenmalige Ministerie van Economische Zaken . Binnen EVC hebben zich in de afgelopen twee decennia ontwikkelingen voorgedaan. Aanvankelijk werd EVC ingezet als instrument om na te gaan waar dit voor het individu vrijstellingen kon opleveren in een formeel onderwijsprogramma. Vanaf 2014 is het denken over het EVC-stelsel aangepast. Het is breder geworden. Het wordt niet alleen meer gezien als mogelijkheid tot het verkrijgen van vrijstellingen in een onderwijsprogramma. Reden voor de redactie om te spreken met Gertrud van Erp, de voorzitter van de EVC-Adviesraad.

Download >>

Nr. 3, september 2019: De examens voor vrijwillig molenaar

Auteur: Ad de Jongh

Er zijn nog veel monumentale wind- en watermolens in Nederland. Het beroep van molenaar is bijna uitgestorven. Toch is het belangrijk vanuit cultureel erfgoed gezien dat deze molens nog ‘draaien’. Daarvoor zijn er veel vrijwillige molenaars in Nederland. Alvorens als vrijwillig molenaar te kunnen draaien moet je opgeleid worden en moet je examen doen. Het opleiden wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM). De examens vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de vereniging De Hollandsche Molen (DHM).

Download >>

Nr. 3, september 2019: Inspiratie uit rijlessen

Gastcolumn

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

Mijn oudste zoon wordt al bijna 18 jaar en hij is gestart met rijlessen. Na iedere les komt hij thuis met enthousiaste verhalen, weet hij me precies te vertellen wat er allemaal al heel goed ging en wat hij de volgende keer nog een keer zou willen oefenen. Iedere keer bedenk ik me hoe groot het verschil is met de reacties die ik van hem krijg als het gaat over zijn colleges op de hbo-opleiding die hij volgt. Vaak heeft hij eigenlijk geen goed beeld van wat er eigenlijk precies van hem verwacht wordt, wat er in tentamens gevraagd gaat worden en hoe dat gevraagd gaat worden, en wat hij nog zou kunnen doen om zich verder te ontwikkelen.

Download >>

Nr. 3, september 2019: volledige uitgave

Auteur: Ad de Jongh

Deze zomer las ik in de krant een ingezonden brief van een vader (leerkracht in het basisonderwijs) die de toetsen die zijn dochter als toelating voor de Pabo moest maken onzinnig vond. Het ging om de toetsen aardrijkskunde en natuur & techniek. Zoals haar vader aangaf was het ‘niet voor niks dat ze eerder op de havo deze vakken had laten vallen’ en als ze eenmaal lerares was kon ze die kennis ook wel opzoeken in de lesmethode. Ze wilde gewoon lerares worden. Het maken van deze toetsen zou haar motivatie dusdanig beïnvloeden dat ze haar ‘droom’ misschien wel aan de kant zou zetten en een andere opleiding zou kiezen. We kunnen toetsen natuurlijk overal de schuld van geven, maar hoe erg is het om af en toe aan te tonen dat je beschikt over (basis)kennis? In dit nummer van Examens weer een aantal interessante artikelen om de kennis over toetsing te verhogen. Dirk Tempelaar bespreekt in zijn artikel de stand van zaken ten aanzien van digitaal toetsen van wiskunde in het hoger onderwijs. Welke bewerkingen zijn al heel goed digitaal uit te voeren door zowel de ontwikkelaars van digitale toetsen als door studenten bij het aantonen van hun wiskundige kennis bij een digitale toets? En waar zitten de ontwikkelpunten? De ontwikkeling van toetsbekwaamheid bij docenten kan op veel manieren worden vormgegeven. Bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen zijn ze heel enthousiast over de Hackathon. Lees het artikel van Samantha Graus, Frank Bovenkerk en collega’s over deze vorm van professionaliseren. In het derde artikel staat in het kader van het erkennen van competenties (EVC) een geanonimiseerde peer-review methode centraal. Annie Kempers-Warmerdam beschrijft deze werkwijze en geeft aan wat hier de voor- en nadelen van zijn. Uiteraard zijn ook de vaste rubrieken aanwezig: de column van Tamara van Schilt-Mol, het interview met een betrokkene in het toetslandschap is dit keer met Gertrud van Erp. Gertrud is voorzitter van de EVC-adviesraad. In Uit de praktijk leest u hoe de examens voor een vrijwillig molenaar eruit zien en net als voorgaande jaren heeft Ad de Jongh voor de zomer weer de kranten gevolgd over de ins en outs van de eindexamens van 2019. Ton Lamers is in de AVG gedoken en geeft ons inzicht in wat de AVG betekent voor het recht op inzage. Met deze artikelen hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan uw kennis over toetsen.

Download >>

Nr. 3, september 2019: Geanonimiseerde peer-review

Niveaubepaling en kwaliteitsborging bij EVC-Ervaringscertificaten

Auteur: Annie Kempers-Warmerdam

Werkervaring is goud waard, mits gevalideerd in een EVC-procedure door een erkende EVC-Aanbieder. Ook in de jeugdzorg waar kandidaten op geoormerkte functies, moeten aantonen over de benodigde competenties te beschikken. Gebaseerd op een beroepsstandaard met gespecificeerde randvoorwaarden, en werkend aan de hand van de EVC-kwaliteitsstandaard 2.0, blijken na een honderdtal EVC-procedures de individuele EVC-rapportages qua vorm, inhoud en niveau sterk te verschillen en wel zodanig dat vanuit het oogpunt van kwaliteitsboring harmonisatie en kalibratie wenselijk is. Met inzet van een geanonimiseerde peer review krijgen de EVC-Aanbieders professionele feedback om de harmonisatie en kalibratie vorm te geven. ’

Download >>

Nr. 3, september 2019: De reikwijdte van het recht

Terecht of niet

Auteur: Ton Lamers

In Examens van februari 2018 (p. 19-21) schreef ik een annotatie bij een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 20 december 2017 in de zaak Nowak/CAI (ECLI:EU:C:2017:994). In deze kwestie eiste de student kopieën van alle schriftelijke tentamenstukken van zijn opleiding op om het oordeel van de examinator te kunnen aanvechten. De opleiding weigerde die stukken af te geven met het beroep op de Europese privacyrichtlijn. De rechter ging daar niet in mee. De vordering van de student werd toegewezen en de opleiding moest kopieën van de tentamenstukken aan de student afgeven.

Download >>

Nr. 3, september 2019: Een hackathon voor toetsbekwaamheid binnen de HAN

Hoe motivatietechnieken bij gamification ook docenten motiveren

Auteur: Frank Bovenkerk, Samantha Graus, Tamara van Schilt –Mol, Ernie Schouten, Angele Welie

Om de toetsbekwaamheid van docenten te verhogen en aantoonbaar te maken biedt de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) docenten een BKE- en/of SKE-traject aan (Basis en Senior Kwalificatie Examinering). Een standaard BKEtraject binnen de HAN bestaat veelal uit een training, het ontwikkelen van een portfolio op basis van het reflecteren op een eigen toets door middel van het doorlopen van de toetscyclus en het voeren van het criterium gericht interview (CGI) met twee assessoren. Nadat de enthousiaste early adapters deze standaardtrainingen hadden gevolgd, werd gezocht naar een manier om een bredere groep collega’s te motiveren voor het volgen van de ‘verplichte’ BKE-/SKE-certificering. Een manier die passend blijkt te zijn, is professionalisering en certificering op basis van de vraag van opleidingen rondom toetsing, waarbij de aandacht uitgaat naar een kwaliteitsverbetering. Dit heeft vorm gekregen via een hackathon: een hoog intensief groepsgericht maatwerktraject inclusief begeleiding bij het in groepsverband ontwikkelen van eigen toetsproducten. De certificering wordt gebaseerd op een holistische beoordeling van de gezamenlijk gerealiseerde en gepresenteerde toetsproducten. Het blijkt inmiddels de opmaat te zijn voor een overweldigende vraag naar groepsmaatwerktrajecten met als resultaat gemotiveerde en toetsbekwame docenten.

Download >>

Nr. 3, september 2019: Digitaal toetsen van wiskunde in het HO

Auteur: Dr. D.T. Tempelaar

In deze bijdrage wordt de rol van digitale toetsing in het wiskunde onderwijs besproken. Die rol is veelzijdig, omdat het alle fasen van toetsing van, voor en als leren omvat. Vraagstukken die eerst als oefenmateriaal dienen, komen later terug in een formatieve rol, ter signalering van wat al wel of niet goed begrepen wordt. En hebben als laatste een klassiek summatieve functie.

Download >>

Pagina:|1|2|3|4|5|...|51|