Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|2|3|4|5|...|51|

Nr. 4, november 2019: Geen andere uitweg dan Examenfraude

Auteur: Steven Beek

Het is midden in de nacht wanneer op 1 mei 2013 een groepje leerlingen van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun het dak van hun school beklimt. Via een dakluik laten ze zich zakken in de ruimte waar de examens worden bewaard en even later vertrekken ze met de inhoud van de kluisruimte: de opgaven van 27 landelijke eindexamens. Deze diefstal heeft voor hen én voor duizenden andere Nederlandse examenleerlingen grote gevolgen. Bijna zes jaar later, op 7 maart 2019, doet het gerechtshof na cassatie voor de tweede keer uitspraak in de zaak. Officier van justitie Dedy Woei-A-Tsoi vertelt hoe het allemaal begon.

Download >>

Nr. 4, november 2019: De rechten van een gehandicapte kandidaat

Auteur: Ton Lamers

De casus die in deze bijdrage wordt besproken, is op drie punten anders dan de andere casussen die in deze rubriek besproken zijn: er komt een nieuwe ´rechter´ in beeld, het exameninstituut valt niet onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en er is geen sprake van een student die binnen een opleiding tentamen doet, maar van een cursist die examen doet bij een examenbureau. De casus is interessant omdat in deze andere omgeving een oud thema speelt, namelijk ‘bijzondere omstandigheden’. De vraag is of de examinator, in dit geval het examenbureau, in het belang van de kandidaat rekening diende te houden met die ‘bijzondere omstandigheden’.

Download >>

Nr. 4, november 2019: Formatief toetsen van 21ste eeuwse vaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs

Auteur: Debby Peter en Jac Rijnen

Tijdens hun MLI-opleiding deden de auteurs onderzoek naar de 21ste eeuwse vaardigheden bij een grote mbo instelling. Op basis van de resultaten deden zij vervolgonderzoek naar het formatief toetsen van de 21ste eeuwse vaardigheden. Met als uitgangspunt: Hoe weet je nu dat mbo-studenten voldoende voorbereid de arbeidsmarkt op gaan? Hoe worden 21ste eeuwse vaardigheden die studenten zich eigen gemaakt hebben meetbaar en inzichtelijk?

Download >>

Nr. 4, november 2019: Hoe verloopt de studieloopbaan van studenten na het nét niet halen van het bindend studieadvies?

Auteur: Ilja Cornelisz, Eva Bus, Chris van Klaveren

Al sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw is in het Nederlands Hoger Onderwijs het bindend studieadvies (BSA) ingevoerd met als voornaamste doel om in een vroeg stadium vast te stellen dat een student niet geschikt is voor de opleiding, zodat deze zich kan oriënteren op een andere studie. Inmiddels maken veel Nederlandse universiteiten en hogescholen gebruik van BSA, maar is er nog betrekkelijk weinig bekend over de studievoortgang van studenten ná het ontvangen van een negatief bindend studieadvies. Dit artikel richt zich op universitaire studenten van een specifieke faculteit en op de vraag welke opleiding zij kiezen als zij weer opnieuw beginnen aan een studie en of de studiewisseling invloed heeft op de uiteindelijke studieduur en slagingskans.

Download >>

Nr. 4, november 2019: Voldoet de column?

Gastcolumn

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

“Tamara, ik durf het bijna niet te vragen…”. Een van de redacteuren van dit tijdschrift mailt me met de vraag of mijn laatste column al klaar is. Het enige dat in mij opkomt, is het gebrek aan inspiratie. Eerder schreef ik al over onze verbouwing, die gelukkig uiteindelijk goed is verlopen. Ook schreef ik over twee van mijn drie zonen. De jongste, die ik in de column tijdelijk Joris had gedoopt, had een onvoldoende voor wiskunde op zijn rapport omdat hij een proefwerk eerder dat jaar niet had ingehaald, de oudste was bezig met zijn rijlessen. De jongste heeft uiteindelijk het proefwerk wiskunde alsnog ingehaald zodat hij toch een voldoende stond. De oudste heeft inmiddels zijn rijbewijs, ik ben mijn auto dus kwijt…

Download >>

Nr. 4, november 2019: Van en met elkaar leren over beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs in een onderzoekswerkplaats

Auteur: Liesbeth Baartman, Kitty Meijer

Het beoordelen van studenten op hun ontwikkelde bekwaamheden is een van de belangrijkste taken van docenten in het beroepsonderwijs. Op een goede wijze beoordelen is complex. Dit leidt ertoe dat docenten tegen beoordelingsvraagstukken aanlopen, waar ze alleen niet of moeilijk uitkomen. Een oplossing hiervoor kan deelname aan een onderzoekswerkplaats zijn. Het doel van dit artikel is om een schets te geven van een onderzoekswerkplaats gericht op beoordelingsvraagstukken van docenten in het beroepsonderwijs, ervaringen vanuit deze werkplaats te delen en daarmee inspiratie te bieden voor anderen

Download >>

Nr. 4, november 2019: In gesprek met Dr. Marc Spierings, directeur van het College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Auteur: Ad de Jongh, Annie Kempers-Warmerdam

Op 1 oktober 2019 bestaat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) tien jaar. Reden voor de redactie om in gesprek te gaan met Marc Spierings, de directeur van het CvTE. Wij spreken hem in het begin van de herfst op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Den Haag.

Download >>

Nr. 4, november 2019: NVE, Algemene ledenvergadering

Auteur:

Algemene ledenvergadering december. De eerstvolgende ALV staat gepland op 12 december om 14:00 uur bij eX:plain aan de Plotterweg 1 te Amersfoort. Aanmelden kan via het secretariaat.

Download >>

Nr. 4, november 2019: Gezien en gelezen

Fundamentele vragen over examens en toetsing. Eindrapportage.

Auteur: Ad de Jongh

Onlangs verscheen de eindrapportage ‘Fundamentele vragen over examens en toetsing’. De rapportage is het resultaat van een onderzoek, dat gefinancierd is door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De reden waarom het onderzoek is uitgevoerd is mij na lezing van de rapportage (nog) niet duidelijk geworden. Ondanks dat is de inhoud van de rapportage wel belangwekkend voor éénieder die zich (professioneel) bezig houdt met examens en toetsen.

Download >>

Nr. 3, september 2019: Inspiratie uit rijlessen

Gastcolumn

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

Mijn oudste zoon wordt al bijna 18 jaar en hij is gestart met rijlessen. Na iedere les komt hij thuis met enthousiaste verhalen, weet hij me precies te vertellen wat er allemaal al heel goed ging en wat hij de volgende keer nog een keer zou willen oefenen. Iedere keer bedenk ik me hoe groot het verschil is met de reacties die ik van hem krijg als het gaat over zijn colleges op de hbo-opleiding die hij volgt. Vaak heeft hij eigenlijk geen goed beeld van wat er eigenlijk precies van hem verwacht wordt, wat er in tentamens gevraagd gaat worden en hoe dat gevraagd gaat worden, en wat hij nog zou kunnen doen om zich verder te ontwikkelen.

Download >>

Nr. 3, september 2019: Geanonimiseerde peer-review

Niveaubepaling en kwaliteitsborging bij EVC-Ervaringscertificaten

Auteur: Annie Kempers-Warmerdam

Werkervaring is goud waard, mits gevalideerd in een EVC-procedure door een erkende EVC-Aanbieder. Ook in de jeugdzorg waar kandidaten op geoormerkte functies, moeten aantonen over de benodigde competenties te beschikken. Gebaseerd op een beroepsstandaard met gespecificeerde randvoorwaarden, en werkend aan de hand van de EVC-kwaliteitsstandaard 2.0, blijken na een honderdtal EVC-procedures de individuele EVC-rapportages qua vorm, inhoud en niveau sterk te verschillen en wel zodanig dat vanuit het oogpunt van kwaliteitsboring harmonisatie en kalibratie wenselijk is. Met inzet van een geanonimiseerde peer review krijgen de EVC-Aanbieders professionele feedback om de harmonisatie en kalibratie vorm te geven. ’

Download >>

Nr. 3, september 2019: volledige uitgave

Auteur: Ad de Jongh

Deze zomer las ik in de krant een ingezonden brief van een vader (leerkracht in het basisonderwijs) die de toetsen die zijn dochter als toelating voor de Pabo moest maken onzinnig vond. Het ging om de toetsen aardrijkskunde en natuur & techniek. Zoals haar vader aangaf was het ‘niet voor niks dat ze eerder op de havo deze vakken had laten vallen’ en als ze eenmaal lerares was kon ze die kennis ook wel opzoeken in de lesmethode. Ze wilde gewoon lerares worden. Het maken van deze toetsen zou haar motivatie dusdanig beïnvloeden dat ze haar ‘droom’ misschien wel aan de kant zou zetten en een andere opleiding zou kiezen. We kunnen toetsen natuurlijk overal de schuld van geven, maar hoe erg is het om af en toe aan te tonen dat je beschikt over (basis)kennis? In dit nummer van Examens weer een aantal interessante artikelen om de kennis over toetsing te verhogen. Dirk Tempelaar bespreekt in zijn artikel de stand van zaken ten aanzien van digitaal toetsen van wiskunde in het hoger onderwijs. Welke bewerkingen zijn al heel goed digitaal uit te voeren door zowel de ontwikkelaars van digitale toetsen als door studenten bij het aantonen van hun wiskundige kennis bij een digitale toets? En waar zitten de ontwikkelpunten? De ontwikkeling van toetsbekwaamheid bij docenten kan op veel manieren worden vormgegeven. Bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen zijn ze heel enthousiast over de Hackathon. Lees het artikel van Samantha Graus, Frank Bovenkerk en collega’s over deze vorm van professionaliseren. In het derde artikel staat in het kader van het erkennen van competenties (EVC) een geanonimiseerde peer-review methode centraal. Annie Kempers-Warmerdam beschrijft deze werkwijze en geeft aan wat hier de voor- en nadelen van zijn. Uiteraard zijn ook de vaste rubrieken aanwezig: de column van Tamara van Schilt-Mol, het interview met een betrokkene in het toetslandschap is dit keer met Gertrud van Erp. Gertrud is voorzitter van de EVC-adviesraad. In Uit de praktijk leest u hoe de examens voor een vrijwillig molenaar eruit zien en net als voorgaande jaren heeft Ad de Jongh voor de zomer weer de kranten gevolgd over de ins en outs van de eindexamens van 2019. Ton Lamers is in de AVG gedoken en geeft ons inzicht in wat de AVG betekent voor het recht op inzage. Met deze artikelen hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan uw kennis over toetsen.

Download >>

Pagina:|1|2|3|4|5|...|51|