Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|2|3|4|5|6|...|51|

Nr. 3, september 2019: Een hackathon voor toetsbekwaamheid binnen de HAN

Hoe motivatietechnieken bij gamification ook docenten motiveren

Auteur: Frank Bovenkerk, Samantha Graus, Tamara van Schilt –Mol, Ernie Schouten, Angele Welie

Om de toetsbekwaamheid van docenten te verhogen en aantoonbaar te maken biedt de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) docenten een BKE- en/of SKE-traject aan (Basis en Senior Kwalificatie Examinering). Een standaard BKEtraject binnen de HAN bestaat veelal uit een training, het ontwikkelen van een portfolio op basis van het reflecteren op een eigen toets door middel van het doorlopen van de toetscyclus en het voeren van het criterium gericht interview (CGI) met twee assessoren. Nadat de enthousiaste early adapters deze standaardtrainingen hadden gevolgd, werd gezocht naar een manier om een bredere groep collega’s te motiveren voor het volgen van de ‘verplichte’ BKE-/SKE-certificering. Een manier die passend blijkt te zijn, is professionalisering en certificering op basis van de vraag van opleidingen rondom toetsing, waarbij de aandacht uitgaat naar een kwaliteitsverbetering. Dit heeft vorm gekregen via een hackathon: een hoog intensief groepsgericht maatwerktraject inclusief begeleiding bij het in groepsverband ontwikkelen van eigen toetsproducten. De certificering wordt gebaseerd op een holistische beoordeling van de gezamenlijk gerealiseerde en gepresenteerde toetsproducten. Het blijkt inmiddels de opmaat te zijn voor een overweldigende vraag naar groepsmaatwerktrajecten met als resultaat gemotiveerde en toetsbekwame docenten.

Download >>

Nr. 3, september 2019: Digitaal toetsen van wiskunde in het HO

Auteur: Dr. D.T. Tempelaar

In deze bijdrage wordt de rol van digitale toetsing in het wiskunde onderwijs besproken. Die rol is veelzijdig, omdat het alle fasen van toetsing van, voor en als leren omvat. Vraagstukken die eerst als oefenmateriaal dienen, komen later terug in een formatieve rol, ter signalering van wat al wel of niet goed begrepen wordt. En hebben als laatste een klassiek summatieve functie.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Mei, examenmaand...

Auteur: Ad de Jongh

In deze aflevering van ons tijdschrift treft u weer vier artikelen aan en de vaste rubrieken. We openen het tijdschrift met het artikel van Marjolein Büscher-Touwen en Linda Schlundt Bodien met als titel ‘Toegankelijk toetsen voor studenten met en zonder beperking’. In dit artikel gaan de auteurs in op de belemmeringen die studenten met een beperking ervaren bij het maken van examens en geven zij daarvoor mogelijke oplossingen. Uriël Schuurs doet verslag van een onderzoek naar de behoefte van docenten Nederlands aan schrijftoetsen. Het derde artikel gaat over EVC (Erkennen van eerder en elders verworven competenties) als smeerolie voor de economie. Bij het artikel treft u ook de ervaringen aan van een kandidaat die zijn (eerder en elders verworven) competenties heeft laten erkennen. Het vierde artikel is van de hand van Johan van den Heuvel, student uit Delft en geeft de oplossing voor papieren tentamens. Kortom, in deze examenmaand een aantal artikelen die de moeite van het lezen waard zijn. En natuurlijk treft u ook weer de vaste rubrieken aan: ‘Terecht of niet’ van onze vaste auteur Ton Lamers, de column van Tamara van Schilt-Mol waarin zij ingaat op het meten, het weten en bouwtekeningen, ‘Uit de praktijk’, waarin Martelli van Velthuysen beschrijft hoe een training assessoren in hun professionaliteit kan laten groeien, ‘In gesprek met examenfunctionarissen’, een interview met Harold Bekhuis van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen), ‘Klopt het dat’, waarin Wil de Groot de relatie tussen formatief toetsen en het geven van cijfers aan de orde stelt. En natuurlijk de rubriek ‘Gezien en gelezen’, waarin de rapporten ‘Een volwaardig schoolexamen’ (van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering) en ‘Toets wijzer. Naar een eigen(tijdse) wijze van toetsen en examineren (van de Onderwijsraad) worden besproken.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

Wat is het effect van de afnamemodus?

Auteur: Marjolein Büscher-Touwen & Linda Schlundt Bodien

“Toetsing is het gericht verzamelen, interpreteren en gebruiken van informatie over kennis, vaardigheden of houding van een leerling of student, doorgaans aan de hand van één of meerdere opdrachten”. Zo wordt in een helder artikel1 het belang van toetsing door de Onderwijsraad omschreven en gedefinieerd (dec 2018). In toenemende mate dienen studenten (in het hoger onderwijs) verzoeken in voor aangepaste toetsing. De examencommissie zal een dergelijk verzoek moeten afwegen op basis van onbetwistbare ijkpunten. Deze zijn: • Worden met de aangepaste toets dezelfde competenties getoetst als met de oorspronkelijke toets en komt men tot hetzelfde oordeel? • Is de gevraagde aanpassing doeltreffend (geschikt en noodzakelijk)? (Artikel 24 VRPH) • Vormt de aanpassing een onevenredige belasting voor de instelling? (Artikel 2 Wgbh/cz) Heldere ijkpunten zou je zeggen, toch leert de praktijk dat veel examencommissies huiverig zijn voor het toekennen van dergelijke verzoeken. Dat is jammer en soms zelfs onnodig of zelfs in strijd met het wettelijk kader.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Wat docenten Nederlands écht willen...

Een peiling van de behoefte aan schrijftoetsen

Auteur: U. Schuurs

Bij docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs en vakdeskundigen overheerst vaak het gevoel dat de centrale examens een ongewenst backwash-effect hebben op zowel inhoud als didactiek van het onderwijs. Veel docenten Nederlands hebben het gevoel dat ze vooral leesvaardigheid moeten trainen, omdat dat op het programma staat bij de centrale examens. Zo signaleert docent Kuipers dat docenten Nederlands behoefte hebben aan meer ruimte om “niet alleen de focus op leesvaardigheid te leggen. De praktijk wijst namelijk uit dat er in het laatste jaar te veel nadruk op examentraining ligt, terwijl de docent liever de diepte in zou willen met bepaalde onderwerpen die voor ons vak relevant zijn” (zie Kuijpers 2016). In het Advies examen Nederlands (2018) wordt nog wat bouder gesteld: “Het gevolg van de 'smalle' toetsing van leesvaardigheid in het examen is dat het voorafgaande onderwijs versmalt tot een bepaalde vorm van leesonderwijs”. En in algemene zin bepleiten bv. Scheerens en Exalto (2017) een betere afstemming tussen het geplande curriculum (doelen en eindtermen), het geïmplementeerde curriculum (in het onderwijs daadwerkelijk toegepast) en het gerealiseerde curriculum (zoals blijkt uit toets- en examenresultaten) In deze trits is de toetsing niet leidend, maar andersom. Kort samengevat: docenten willen niet dat hun curriculum wordt bepaald door wat in het centraal examen aan de orde komt. De vraag is: wat willen de docenten dan wel?

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Terecht of niet? Wie eist, bewijst

Auteur: Ton Lamers

Een van de pijlers waarop onze rechtsstaat rust, is dat een burger die meent dat hem onrecht is aangedaan zich kan wenden tot een onafhankelijke rechter. Om de gang naar een rechter voor iedereen toegankelijk te laten zijn, moet de rechtsgang voor de burger laagdrempelig en goedkoop zijn. De andere kant van de medaille is dat ook een burger van wie de zaak bij voorbaat kansloos is de hele procesmolen eenvoudig in werking kan stellen, met alle onnodige kosten en frustraties van dien. In deze bijdrage beschrijf ik een zaak die niet zozeer interessant is vanuit juridisch perspectief maar wel vanuit het maatschappelijk perspectief. Als deze student geadviseerd zou zijn om zijn energie in positieve dingen te steken in plaats van te gaan procederen, had dit de betrokkenen veel tijd, geld en ergernis bespaard.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: EVC als smeerolie van de economie

Over de Erkenning van eerder Verworven Competenties

Auteur: Yildiz Karadag

‘Stel vakvolwassenen in staat om hun eerder of in de loop der tijd verder ontwikkelde competenties te laten valideren via een EVC-procedure. Erken de Verworven Competenties (EVC) en waardeer het hiervoor in te zetten vakbekwaamheidsbewijs.’

Download >>

Nr. 2, mei 2019: “Zonder EVC kan ik over een paar jaar mijn werk niet meer doen”

Interview: Jos Caenen in gesprek met Desiree Joosten

Auteur: Desiree Joosten

Het interview met Jos Caenen is een illustratie bij het artikel ‘EVC als smeerolie van de economie’. In het interview verwoordt Jos Caenen zijn ervaringen van het doorlopen van de EVC-procedure.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Een oplossing voor papieren tentamens

Tot ziens nakijkrompslomp, hallo feedback

Auteur: Johan van den Heuvel

Er wordt steeds meer digitaal getoetst. Tijdsbesparing, is een grote winst voor de docent, maar vaak wordt binnen digitaal toetsen gekozen voor meerkeuzevragen terwijl dat niet in alle gevallen de beste vraagvorm is. Ook studenten geven aan dat zij zich beperkt voelen bij vragen waarbij je alleen een antwoord mag aanvinken. In dit artikel wordt een platform beschreven dat de voordelen van papieren toetsen combineert met de voordelen van digitaal toetsen.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Gastcolumn: Meten, weten en bouwtekeningen...

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

Ik ga verhuizen… En op de een of andere manier heb ik me – terwijl zowel mijn man als ik niet per se beschikken over twee rechterhanden (u voelt het understatement) – ertoe laten verleiden een huis te kopen waaraan nog heel veel geklust moet worden. En dat betekent dat ik me moet buigen over zaken waar ik absoluut geen verstand van heb. Gelukkig heb ik hulp van zeer vakbekwame professionals: zonder enige moeite lezen zij een bouwtekening, snappen zij wat alle symbolen hierop betekenen en wat dat betekent voor het soort en de hoeveelheid materialen die wij, nou ja… zij, nodig hebben.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Uit de praktijk: Groeien als assessor

Auteur: Martelli van Velthuysen

Gebogen zit de pianist over de toetsen van zijn zwartglanzende vleugel. Elke aanraking met het klavier draagt bij aan het overweldigende recital, waar het publiek ademloos naar luistert. Hij twijfelt. Eén verkeerde beweging van zijn gespannen vingers en een verkeerde interpretatie is het gevolg. Hij vertraagt, heft zijn pink en ringvinger. Het vraagt uiterste concentratie, en met een minieme aanslag beroert hij de juiste snaar. Zo subtiel als de pianist zijn publiek aan zich bindt, zo betrokken staat de assessor tot zijn kandidaat. Het is niet enkel de ‘toets’ die het verschil maakt in een examen of assessment, maar juist de geraakte snaar. In dit artikel wordt ingegaan op de training van assessoren. Hoe ontwikkel je als assessor een passende aansluiting, attitude en focus die een kandidaat de optimale omstandigheden biedt om te presteren. Een verantwoordelijkheid die het uiterste eist van de assessor.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Wat examineert het CBR in 2030, de bestuurder of de auto?

In gesprek met Harold Bekhuis, manager divisie Rijvaardigheid bij het CBR

Auteur: Harry Molkenboer & Alex van de Kerkhof

In Examens 2008-2 stond een artikel over de achtergronden en resultaten van het nieuwe rijexamen dat per 1 januari 2008 was ingevoerd. Ruim tien jaar later was de redactie nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen bij de CBR-examens. Daar wilde Harold Bekhuis, manager van de divisie Rijvaardigheid, graag over spreken. In 2030 zal niet alleen de aankomend bestuurder van een personenauto worden geëxamineerd maar waarschijnlijk ook de auto zelf.

Download >>

Pagina:|1|2|3|4|5|6|...|51|