Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|2|3|4|5|6|...|51|

Nr. 3, september 2019: De examens voor vrijwillig molenaar

Auteur: Ad de Jongh

Er zijn nog veel monumentale wind- en watermolens in Nederland. Het beroep van molenaar is bijna uitgestorven. Toch is het belangrijk vanuit cultureel erfgoed gezien dat deze molens nog ‘draaien’. Daarvoor zijn er veel vrijwillige molenaars in Nederland. Alvorens als vrijwillig molenaar te kunnen draaien moet je opgeleid worden en moet je examen doen. Het opleiden wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM). De examens vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de vereniging De Hollandsche Molen (DHM).

Download >>

Nr. 3, september 2019: Inspiratie uit rijlessen

Gastcolumn

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

Mijn oudste zoon wordt al bijna 18 jaar en hij is gestart met rijlessen. Na iedere les komt hij thuis met enthousiaste verhalen, weet hij me precies te vertellen wat er allemaal al heel goed ging en wat hij de volgende keer nog een keer zou willen oefenen. Iedere keer bedenk ik me hoe groot het verschil is met de reacties die ik van hem krijg als het gaat over zijn colleges op de hbo-opleiding die hij volgt. Vaak heeft hij eigenlijk geen goed beeld van wat er eigenlijk precies van hem verwacht wordt, wat er in tentamens gevraagd gaat worden en hoe dat gevraagd gaat worden, en wat hij nog zou kunnen doen om zich verder te ontwikkelen.

Download >>

Nr. 3, september 2019: Geanonimiseerde peer-review

Niveaubepaling en kwaliteitsborging bij EVC-Ervaringscertificaten

Auteur: Annie Kempers-Warmerdam

Werkervaring is goud waard, mits gevalideerd in een EVC-procedure door een erkende EVC-Aanbieder. Ook in de jeugdzorg waar kandidaten op geoormerkte functies, moeten aantonen over de benodigde competenties te beschikken. Gebaseerd op een beroepsstandaard met gespecificeerde randvoorwaarden, en werkend aan de hand van de EVC-kwaliteitsstandaard 2.0, blijken na een honderdtal EVC-procedures de individuele EVC-rapportages qua vorm, inhoud en niveau sterk te verschillen en wel zodanig dat vanuit het oogpunt van kwaliteitsboring harmonisatie en kalibratie wenselijk is. Met inzet van een geanonimiseerde peer review krijgen de EVC-Aanbieders professionele feedback om de harmonisatie en kalibratie vorm te geven. ’

Download >>

Nr. 3, september 2019: De reikwijdte van het recht

Terecht of niet

Auteur: Ton Lamers

In Examens van februari 2018 (p. 19-21) schreef ik een annotatie bij een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 20 december 2017 in de zaak Nowak/CAI (ECLI:EU:C:2017:994). In deze kwestie eiste de student kopieën van alle schriftelijke tentamenstukken van zijn opleiding op om het oordeel van de examinator te kunnen aanvechten. De opleiding weigerde die stukken af te geven met het beroep op de Europese privacyrichtlijn. De rechter ging daar niet in mee. De vordering van de student werd toegewezen en de opleiding moest kopieën van de tentamenstukken aan de student afgeven.

Download >>

Nr. 3, september 2019: Een hackathon voor toetsbekwaamheid binnen de HAN

Hoe motivatietechnieken bij gamification ook docenten motiveren

Auteur: Frank Bovenkerk, Samantha Graus, Tamara van Schilt –Mol, Ernie Schouten, Angele Welie

Om de toetsbekwaamheid van docenten te verhogen en aantoonbaar te maken biedt de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) docenten een BKE- en/of SKE-traject aan (Basis en Senior Kwalificatie Examinering). Een standaard BKEtraject binnen de HAN bestaat veelal uit een training, het ontwikkelen van een portfolio op basis van het reflecteren op een eigen toets door middel van het doorlopen van de toetscyclus en het voeren van het criterium gericht interview (CGI) met twee assessoren. Nadat de enthousiaste early adapters deze standaardtrainingen hadden gevolgd, werd gezocht naar een manier om een bredere groep collega’s te motiveren voor het volgen van de ‘verplichte’ BKE-/SKE-certificering. Een manier die passend blijkt te zijn, is professionalisering en certificering op basis van de vraag van opleidingen rondom toetsing, waarbij de aandacht uitgaat naar een kwaliteitsverbetering. Dit heeft vorm gekregen via een hackathon: een hoog intensief groepsgericht maatwerktraject inclusief begeleiding bij het in groepsverband ontwikkelen van eigen toetsproducten. De certificering wordt gebaseerd op een holistische beoordeling van de gezamenlijk gerealiseerde en gepresenteerde toetsproducten. Het blijkt inmiddels de opmaat te zijn voor een overweldigende vraag naar groepsmaatwerktrajecten met als resultaat gemotiveerde en toetsbekwame docenten.

Download >>

Nr. 3, september 2019: Digitaal toetsen van wiskunde in het HO

Auteur: Dr. D.T. Tempelaar

In deze bijdrage wordt de rol van digitale toetsing in het wiskunde onderwijs besproken. Die rol is veelzijdig, omdat het alle fasen van toetsing van, voor en als leren omvat. Vraagstukken die eerst als oefenmateriaal dienen, komen later terug in een formatieve rol, ter signalering van wat al wel of niet goed begrepen wordt. En hebben als laatste een klassiek summatieve functie.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Mei, examenmaand...

Auteur: Ad de Jongh

In deze aflevering van ons tijdschrift treft u weer vier artikelen aan en de vaste rubrieken. We openen het tijdschrift met het artikel van Marjolein Büscher-Touwen en Linda Schlundt Bodien met als titel ‘Toegankelijk toetsen voor studenten met en zonder beperking’. In dit artikel gaan de auteurs in op de belemmeringen die studenten met een beperking ervaren bij het maken van examens en geven zij daarvoor mogelijke oplossingen. Uriël Schuurs doet verslag van een onderzoek naar de behoefte van docenten Nederlands aan schrijftoetsen. Het derde artikel gaat over EVC (Erkennen van eerder en elders verworven competenties) als smeerolie voor de economie. Bij het artikel treft u ook de ervaringen aan van een kandidaat die zijn (eerder en elders verworven) competenties heeft laten erkennen. Het vierde artikel is van de hand van Johan van den Heuvel, student uit Delft en geeft de oplossing voor papieren tentamens. Kortom, in deze examenmaand een aantal artikelen die de moeite van het lezen waard zijn. En natuurlijk treft u ook weer de vaste rubrieken aan: ‘Terecht of niet’ van onze vaste auteur Ton Lamers, de column van Tamara van Schilt-Mol waarin zij ingaat op het meten, het weten en bouwtekeningen, ‘Uit de praktijk’, waarin Martelli van Velthuysen beschrijft hoe een training assessoren in hun professionaliteit kan laten groeien, ‘In gesprek met examenfunctionarissen’, een interview met Harold Bekhuis van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen), ‘Klopt het dat’, waarin Wil de Groot de relatie tussen formatief toetsen en het geven van cijfers aan de orde stelt. En natuurlijk de rubriek ‘Gezien en gelezen’, waarin de rapporten ‘Een volwaardig schoolexamen’ (van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering) en ‘Toets wijzer. Naar een eigen(tijdse) wijze van toetsen en examineren (van de Onderwijsraad) worden besproken.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

Wat is het effect van de afnamemodus?

Auteur: Marjolein Büscher-Touwen & Linda Schlundt Bodien

“Toetsing is het gericht verzamelen, interpreteren en gebruiken van informatie over kennis, vaardigheden of houding van een leerling of student, doorgaans aan de hand van één of meerdere opdrachten”. Zo wordt in een helder artikel1 het belang van toetsing door de Onderwijsraad omschreven en gedefinieerd (dec 2018). In toenemende mate dienen studenten (in het hoger onderwijs) verzoeken in voor aangepaste toetsing. De examencommissie zal een dergelijk verzoek moeten afwegen op basis van onbetwistbare ijkpunten. Deze zijn: • Worden met de aangepaste toets dezelfde competenties getoetst als met de oorspronkelijke toets en komt men tot hetzelfde oordeel? • Is de gevraagde aanpassing doeltreffend (geschikt en noodzakelijk)? (Artikel 24 VRPH) • Vormt de aanpassing een onevenredige belasting voor de instelling? (Artikel 2 Wgbh/cz) Heldere ijkpunten zou je zeggen, toch leert de praktijk dat veel examencommissies huiverig zijn voor het toekennen van dergelijke verzoeken. Dat is jammer en soms zelfs onnodig of zelfs in strijd met het wettelijk kader.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Wat docenten Nederlands écht willen...

Een peiling van de behoefte aan schrijftoetsen

Auteur: U. Schuurs

Bij docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs en vakdeskundigen overheerst vaak het gevoel dat de centrale examens een ongewenst backwash-effect hebben op zowel inhoud als didactiek van het onderwijs. Veel docenten Nederlands hebben het gevoel dat ze vooral leesvaardigheid moeten trainen, omdat dat op het programma staat bij de centrale examens. Zo signaleert docent Kuipers dat docenten Nederlands behoefte hebben aan meer ruimte om “niet alleen de focus op leesvaardigheid te leggen. De praktijk wijst namelijk uit dat er in het laatste jaar te veel nadruk op examentraining ligt, terwijl de docent liever de diepte in zou willen met bepaalde onderwerpen die voor ons vak relevant zijn” (zie Kuijpers 2016). In het Advies examen Nederlands (2018) wordt nog wat bouder gesteld: “Het gevolg van de 'smalle' toetsing van leesvaardigheid in het examen is dat het voorafgaande onderwijs versmalt tot een bepaalde vorm van leesonderwijs”. En in algemene zin bepleiten bv. Scheerens en Exalto (2017) een betere afstemming tussen het geplande curriculum (doelen en eindtermen), het geïmplementeerde curriculum (in het onderwijs daadwerkelijk toegepast) en het gerealiseerde curriculum (zoals blijkt uit toets- en examenresultaten) In deze trits is de toetsing niet leidend, maar andersom. Kort samengevat: docenten willen niet dat hun curriculum wordt bepaald door wat in het centraal examen aan de orde komt. De vraag is: wat willen de docenten dan wel?

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Terecht of niet? Wie eist, bewijst

Auteur: Ton Lamers

Een van de pijlers waarop onze rechtsstaat rust, is dat een burger die meent dat hem onrecht is aangedaan zich kan wenden tot een onafhankelijke rechter. Om de gang naar een rechter voor iedereen toegankelijk te laten zijn, moet de rechtsgang voor de burger laagdrempelig en goedkoop zijn. De andere kant van de medaille is dat ook een burger van wie de zaak bij voorbaat kansloos is de hele procesmolen eenvoudig in werking kan stellen, met alle onnodige kosten en frustraties van dien. In deze bijdrage beschrijf ik een zaak die niet zozeer interessant is vanuit juridisch perspectief maar wel vanuit het maatschappelijk perspectief. Als deze student geadviseerd zou zijn om zijn energie in positieve dingen te steken in plaats van te gaan procederen, had dit de betrokkenen veel tijd, geld en ergernis bespaard.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: EVC als smeerolie van de economie

Over de Erkenning van eerder Verworven Competenties

Auteur: Yildiz Karadag

‘Stel vakvolwassenen in staat om hun eerder of in de loop der tijd verder ontwikkelde competenties te laten valideren via een EVC-procedure. Erken de Verworven Competenties (EVC) en waardeer het hiervoor in te zetten vakbekwaamheidsbewijs.’

Download >>

Nr. 2, mei 2019: “Zonder EVC kan ik over een paar jaar mijn werk niet meer doen”

Interview: Jos Caenen in gesprek met Desiree Joosten

Auteur: Desiree Joosten

Het interview met Jos Caenen is een illustratie bij het artikel ‘EVC als smeerolie van de economie’. In het interview verwoordt Jos Caenen zijn ervaringen van het doorlopen van de EVC-procedure.

Download >>

Pagina:|1|2|3|4|5|6|...|51|