Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|45|46|47|48|49|...|51|

Nr. 1, februari 2007: Een praktijkgericht examen op maat

Inburgeren in Nederland

Auteur: Kaatje Dalderop en Gunter Maris

0 Op 1 januari 2007 werd de Wet inburgering (Wi) van kracht. De invoering van de wet betekent de invoering van een geheel nieuw inburgeringexamen. Kernwoorden zijn: praktijkgericht en op maat. De nieuwe Wet inburgering is bedoeld om het rendement van de inburgering te vergroten.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Frauduleus handelen?

Terecht of niet?

Auteur: Henk van Berkel

Achtergrond. Er zijn slimme examenkandidaten. Daar is niets op tegen Integendeel, binnen de maatschappij wordt dit nog steeds als een positieve eigenschap gezien.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Groter draagvlak en meer toegankelijkheid

Advies over examinering in het onderwijs

Auteur: Betty Feenstra en Cees van Leest

De Onderwijsraad bracht op 13 november 2006 het advies Examinering: draagvlak en toegankelijkheid uit. Dit advies bouwt voort op eerdere adviezen van de raad over examinering die betrekking hadden op de gang van zaken bij examinering in het ‘reguliere’ onderwijs en op toegankelijkheid van diplomering.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Herinneringen aan A.D. de Groot (1914-2006)

Hoogleraar, schaker, denkpsycholoog, methodoloog, onderwijskundige, wetenschapsfilosoof en essayist

Auteur: Don Mellenbergh

Op 14 augustus 2006 overleed in zijn woonplaats Schiermonnikoog Prof.dr. Adriaan D. de Groot. In dit artikel tekent zijn opvolger een aantal herinneringen aan hem op. Het is met name de veelzijdigheid van A.D. de Groot waarom velen in binnen- en buitenland hem waardeerden en bewonderden.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Toetsresultaten te laat ingeleverd

Uit de praktijk

Auteur: Wim Gijselaers

Zo langzamerhand zijn we gewend dat allerlei instanties geldboetes uitdelen. De AFM, de Europese Unie en officieren van justitie, zij menen alle dat een boete een geëigend middel is om het gedrag van personen en instellingen te veranderen.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: WISCAT-pabo: een gestandaardiseerde toets in een maatkostuum

Wiskundetoets voor Pabo-studenten

Auteur: Gerard Straetmans en Theo Egge

Cito verwierf de opdracht om een landelijk toetspakket te ontwikkelen waarmee de rekenvaardigheid van eerstejaars pabo-studenten kon worden vastgesteld. In dit artikel krijgt de lezer een indruk van de wijze waarop dit – inmiddels operationele – toetspakket functioneert.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: www.elearning.surf.nl

Gezien en gelezen

Auteur: Elmine Wijnia

De e-learning themasite is een site met praktijkvoorbeelden en achtergronden over e-learning en elektronische leeromgevingen in het hoger onderwijs. Iedereen die onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs tot stand wil brengen behoort tot de doelgroep van deze site. Dat wil zeggen van manager tot student.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: ‘Doctor Erik’

Gastcolumn

Auteur: Dr. Erik M.

Mijn naam is Dr. Erik M. U kent mij niet persoonlijk en dat wil ik maar zo houden. Niet dat ik een afschrikwekkend uiterlijk heb. Verre van dat. Ik zie er ‘gewoon’ uit, zoals mensen dat zeggen.

Download >>

Nr. 4, november 2006: Competentiegericht toetsen

Auteur: Ton Luijten

‘Ik wil studenten iets leren en niet alleen met die wazige competentie-onzin bezig zijn’, hoorde ik onlangs een hbo-docent in een radioprogramma over ‘de staat van ons onderwijs’ zeggen.

Download >>

Nr. 4, november 2006: De digitale doorstroomkaart

Een portfolio in de praktijk gebracht

Auteur: Jetty Pohlmann en Lody Smeets

Samen met scholen ontwikkelt Cito een ‘digitale doorstroomkaart’ gericht op een goede overgang van leerlingen van vmbo naar mbo. De doorstroomkaart bevat naast de vakinhoudelijke prestaties uitgedrukt in examencijfers, ook een methode om het competentieniveau van leerlingen te volgen en in kaart te brengen.

Download >>

Nr. 4, november 2006: Een examen met p- en h-taken

Wat is ...

Auteur: Henk van Berkel

Sinds de invoering van de tweede fase in het voortgezet onderwijs is een van de onderdelen van het examendossier het zogenoemde handelingsdeel. Leerlingen voeren hierbij handelingsopdrachten uit. Het gaat vooral om beschrijvingen van ervaringen die door leerlingen in een leersituatie zijn opgedaan

Download >>

Nr. 4, november 2006: Handboek Assessment deel I, gedragsproeven

Gezien en gelezen

Auteur: Dr. Piet Sanders

Handboek Assessment deel I, gedragsproeven Piet Hendriks en Wouter Schoonman (redactie), 2006 Assen: Van Gorcum 2006 158 pagina’s ISBN: 90 2324 214 9

Download >>

Pagina:|1|...|45|46|47|48|49|...|51|