Auteursinstructies

EXAMENS ZOEKT SCHRIJVERS!

Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs. Zoals blijkt uit de mening van lezers is dat de redactie gelukt. Om de kwaliteit van het tijdschrift te handhaven blijft het noodzakelijk dat de artikelen herkenbaar zijn voor de doelgroepen. 
De beste manier om dat te bereiken is via bijdragen van personen die werkzaam zijn in de toetspraktijk.

 

De redactie doet een beroep op lezers van deze site een bijdrage te schrijven voor het tijdschrift. Het tijdschrift kent verschillende soorten artikelen: een (hoofd)artikel, een artikel ‘uit de praktijk’ of een gastcolumn. Ze verschillen van elkaar door inhoud en omvang.

Enkele onderwerpen (niet limitatief bedoeld) waarin de redactie ten zeerste is in geïnteresseerd, zijn:

 

Mocht u een idee hebben voor een bijdrage, neem dat contact met de hoofdredacteur, Desirée Joosten - ten Brinke ( desiree.joosten-tenbrinke@ou.nl ) of de eindredacteur, Ad de Jongh (addejongh@home.nl)

Instructies voor auteurs

 

Een artikel bestaat uit gemiddeld 1500 woorden. Artikelen met meer dan 2000 woorden met een maximum van 2500 woorden zullen bij uitzondering geplaatst worden. Een column bestaat uit 250 wrd. (1 kolom) of 500 wrd (2-koloms).
Het tijdschrift zal vier keer per jaar verschijnen en wordt uitgegeven door Uitgeverij Kloosterhof in Neer (L.)

Algemeen

 

Artikelen worden elektronisch gestuurd naar een van de redactieleden die voor U als contactpersoon fungeert.. Na ontvangst van het artikel krijgt u een bevestiging. 
Vermeld bij de aanlevering een correspondentieadres, e-mailadres en telefoonnummer.
Geleive het artikel aan te leveren als Worddocument. Het bestand dient ‘platte’ tekst te zijn: geen gebruik maken van opmaakprofielen.
Spelling hanteren volgens de Woordenlijst Nederlandse taal (het Groene boekje).
De redactie zou het op prijs stellen als u zich tijdens het schrijven aan de volgende richtlijnen zou willen houden:

 

Artikelen

Titel en ondertitel aangeven met behulp van vierkante teksthaken: 
[titel] …
[ondertitel] …
Een artikel begint met een lead van ongeveer 60 woorden:
[lead] …
Door middel van teksthaken de koppenstructuur aangeven [kop 1], [kop 2]. Kop 1 voor de tussenkoppen, kop 2 voor de subkoppen. 
Een artikel heeft enkele streamers (een citaat uit het artikel, een beetje groot en opvallend geplaatst om de aandacht van de lezer te trekken). Dit dient op de volgende manier aangegeven te worden: 
[streamer 1]
Bovenaan het artikel wordt de auteursnaam (voornaam en achternaam) vermeld. [auteur]

Onderaan de eerste pagina van het artikel vermelden we informatie, bijvoorbeeld de functie, (maximaal 25 woorden) over de auteur(s).
[auteursgegevens] …

De literatuurlijst: ga uit van onderstaand voorbeeld; let vooral op de plaats van voorletters en jaartal:

(tijdschrift)
Berkel, H.J.M. van, & Bax, A.E. (1984). Jouw woord tegen het mijne! Mondeling tentamineren. Onderzoek van Onderwijs, 13, 35-37.

Besseling, C.W.M., Tromp, J.H.M., van der Vleuten, C.P.M. & Verbraeck, A. (1986). De voortgangstoets in het hoger onderwijs. Tijdschrift voor Hoger onderwijs, 4, 107-115.

(artikel/hoofdstuk in het boek)
Smit, N.J., & Ruijter, C.T.A. (1987). Betaalbaarheid van keuzevakken. In: H.J.M. van Berkel, A.E. Bax, & H.M.C. Schellekens (red.): Differentiatie in het Hoger Onderwijs. Almere: Versluys.

(boek/proefschrift)
Drift, K.D.J.M. van der, & Vos, P. (1987). Naar goedkoper onderwijs. (Bulletin 27). Enschede: Universiteit Twente/OC.

Literatuurverwijzingen of overige noodzakelijke opmerkingen aangeven door eindnoten.

 

Na het verschijnen van het artikel in EXAMENS kan de auteur de beschikking krijgen over een pdf-bestand van het artikel.  at pdf-bestand kan aangevraagd worden bij de uitgever via de eindredacteur. De auteur kan het pdf alleen voor persoonlijke doeleinden gebruiken, dat wil zeggen dat hij indien hij over een website beschikt het bestand kan plaatsen op zijn website. De auteur zal het pdf-bestand niet beschikbaar stellen aan derden, zonder toestemming van de uitgever.

Auteursrechten