Nieuws

Actualiteiten&Media

  • Onderzoek naar examenfraude

In het RTL Nieuws van 8 juni werd aandacht besteed aan de toename van digitaal spieken. Voor het item werd lector Arie de Wild geïnterviewd. Hij vertelde daarin meer over het onderzoek dat hij deed samen met docent-onderzoeker Vincent Versluis naar examenfraude. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat studenten massaal zijn gaan frauderen met behulp van mobieltjes, smartwatches en sociale media. Nieuwe methodes die voor veel onderwijsinstellingen maar moeilijk bij te benen zijn. Arie concludeert dat men vaak niet weet wat de studenten ‘uitspoken’ en dat we slechts het ‘topje van de ijsberg’ te zien krijgen. Voor het volldige bericht: 

 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/innovatief-ondernemerschap/newsitem/rtl-nieuws-interview/51707/ 

 

  • Record klachten VO-examens, logische verklaring daarvoor?

De VO-examens zijn weer achter de rug en die zijn altijd goed voor veel nieuws. Het belangrijkste nieuws leek wel ‘Meeste klachten ooit’. Havo Engels was topscoorder en werd recordhouder ooit, met 26.000 klachten op een totaal van meer dan 200.000 klachten, ook al weer een record. Desondanks kijkt het LAKS (Landelijke Aktie Komitee Scholieren) tevreden terug op de afgelopen examenperiode. Het is dan aardig om te lezen dat het LAKS tevreden is bij een recordaantal klachten.

 

Wat verklaart nu dit record aantal klachten? ‘Vroeger’ was het zo dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer geklaagd werd. VWO-ers klaagden meer dan havisten en die klaagden weer meer dan vmbo-ers. Dit jaar klaagden de havisten het meeste en zelfs 35.000 keer meer dan de vwo-ers. De verklaring van het LAKS is dat VWO-ers wat beter gebekt zijn, en bij probleem melden zij zich wel. Dat ging veelal via de website van het LAKS. Voor de mobiele telefoon heeft het LAKS het scherm aangepast, waardoor via de mobiele telefoon de website beter toegankelijk is. Het vermoeden bestaat dat dit heeft geholpen, het gemak om te klagen was groter geworden.

 

  • Proces van examinering

In ‘Vanuit de redactie’ in deze nieuwsbrief werd onder ‘Leuke reacties op ‘In gesprek met examenfunctionarissen’’ gewezen op het belang van een goed proces in de examenketen. Bij bijvoorbeeld het beoordelingsproces bij de VO-examens bleek hier weleens wat mis te zijn gegaan.

 

28 havo-leerlingen kregen op een school en onvoldoende voor Nederlands. Dit was een opvallend hoog aantal. Nader onderzoek wees uit dat zowel de eerste als de tweede corrector de scores van de meerkeuzevragen niet hadden meegerekend, naast de score op de onderdelen samenvatting en tekstverklaren. Dit probleem kon achteraf worden rechtgezet.

 

Groter was het probleem bij een vmbo-examen Nederlands. Bij het examen mocht de tekstverwerker worden gebruikt, maar zonder spellingscontrole. Hoewel vooraf getest, bleek deze tijdens het examen toch beschikbaar te zijn. Tijdens het examen werd dit, maar dus te laat ontdekt. De leerlingen moesten het examen opnieuw maken.

 

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Bij de VO-examens gaat het om hele grote aantallen (circa 210.000 leerlingen). Daar zijn ook veel personen bij betrokken. Dat dan ergens iets een keer iets mis gaat, is onontkoombaar. De vraag is, of altijd wel genoeg wordt gedaan om problemen te voorkomen. Hoe kwam het dat twee correctoren de meerkeuzevragen niet hadden meegerekend? Verwijtbaar gedrag van de correctoren of stonden de antwoorden van de meerkeuzevragen op aparte vellen en bleven die aan de binnenkant van een envelop gekleefd zitten? Of … Als maar onderzoek wordt gedaan en eventueel het proces wordt aangepast. Tot dat proces behoort ook check-check en dubbelcheck. Zeker bij (VO-)examens waar voor betrokkenen veel vanaf hangt.

 

  • Worden de regels soepeler of worden kandidaten beperkter?

Steeds meer kandidaten doen met succes een beroep op een versoepeling van of aanpassing op de uitvoering van een examen. Dit kan bijvoorbeeld een langere examentijd zijn voor kandidaten met dyslectie of discaculie of een voorleesexamen voor slechtgeletterden. Uit gegevens van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat in vijf jaar tijd het percentage dat een aangepast examen krijgt is gestegen van 10% naar bijna 14%. De vraag is hoe eerlijk een aangepast examen is van de doelgroep met een beperking ten opzichte van anderen. Over duidelijke gevallen zal iedereen het zonder discussie eens zijn, maar waar ligt de grens? De Inspectie heeft geen verklaring voor de toename van de goedgekeurde aanpassingen, omdat daar nooit onderzoek naar is gedaan.

 

  • Het voordeel van een dictatuur bij landelijke examens

Over examenfraude en de rol van het internet is al veel gepubliceerd. In landen als Irak en Algerije, waar ook landelijke examens worden afgenomen voor grote groepen leerlingen/studenten, worden, om de kans op examenfraude te verkleinen alle sociale media of zelfs het hele internet tijdelijk geblokkeerd. Het hebben van een dictatuur kan dus ook wel eens handig zijn. Het verbieden van telefoons (en dus ook smartphones) en horloges (niet alleen smartwatches) tijdens examens, lopen door detectiepoorten om bluetoothapparatuur te detecteren voorafgaand aan een examen, vaste zitplaatsen en controle van de identiteit van de kandidaat heeft wellicht voor sommigen de schijn van een minidictatuur, maar dan kan de rest van Nederland, die geen examen maakt, gewoon zijn ding blijven doen. Wel zo fijn voor 99,98% van de rest van de bevolking van Nederland (210.000 VO-examenkandidaten/17.000.000 inwoners).