Nieuws

De redactie van ‘Examens’ maakt kennis met het NVE-bestuur

Vanuit de redactie

Voorafgaand aan de redactievergadering van 6 september 2018 was op verzoek van de redactie van ‘Examens’ een uur ingeruimd voor kennismaking met het nieuwe bestuur van de NVE. Het Cito, die steeds gratis een bespreekruimte beschikbaar stelt aan de redactie, had dit keer voor heerlijke luxe belegde broodjes gezorgd. Cito, dank voor deze gastvrijheid. Vanuit het bestuur van de NVE waren Wesley van ’t Hof (voorzitter), Leon van Belle (bestuurslid) en Corine de Meijer (secretariaat) aanwezig. Ook Eric Vullers, de uitgever van ‘Examens’, was speciaal voor de kennismaking aanwezig.

Desirée gaf als hoofdredacteur een toelichting op de opzet van ‘Examens’ met de rubrieken en de variatie in thema’s. Er werd gewezen op het belang van de nog steeds ondergeschikte vertegenwoordiging van de private sector zowel qua bijdragen aan artikelen als aan NVE-leden. Wesley lichtte toe waar het nieuwe bestuur mee bezig is. Dit betreft momenteel vooral het afronden of afsluiten van activiteiten die vanuit vorige besturen nog liggen alsmede de organisatie van het NVE-Congres (nieuwe datum is 14 maart 2019, red.). Het bestuur gaf aan dat ze de NVE weer nadrukkelijk ‘op de kaart’ wil zetten. Eric Vullers kon het bestuur informeren met harde cijfers over ‘Examens’ en over de zogenaamde IP-abonnementsvorm (zie hierna).

Namens de redactie wensen we het nieuwe bestuur veel succes bij de lastige taak de NVE nadrukkelijk op de toetskaart van Nederland te zetten. Fijn dat het bestuur naar Arnhem wilden komen. We kijken terug op een zinvolle en prettige kennismaking.


Harde cijfers over ‘Examens’
Met een IP-abonnement beschikken onderwijsinstellingen en organisaties waar meerdere personen gebruik willen maken van artikelen uit ‘Examens’ of hele uitgaven willen lezen, over een abonnement dat toegang geeft tot alle uitgaven van ‘Examens’. Ook tot alle uitgaven vanaf 2004. Voor slechts € 250,00 per jaar kunnen bijvoorbeeld alle medewerkers en alle studenten van bijvoorbeeld een onderwijsinstelling digitaal toegang krijgen tot ‘Examens’ en de zoekfunctie om gericht artikelen te zoeken. Momenteel heeft de uitgever 21 van dergelijke abonnementen uitstaan.

 

Eric gaf verder aan dat ‘Examens’ een oplage kent van ruim 700 exemplaren. Hiervan worden er 430 verzonden naar NVE- en redactieleden. Verder kent Examens 132 abonnees die geen lid zijn van de NVE. De overige exemplaren zijn bestemd voor verspreiding op congressen, proefnummers en afnemers van IP-abonnementen. Op 6 september 2018 kent de nieuwsbrief 3.757 e-mailadressen.


Van de digitale site (professioneel begeleiden.nl), waarmee hele nummers van en artikelen uit ‘Examens’ kunnen worden gedownload, zijn vanaf het begin, ongeveer vijf jaar geleden, meer dan 4000 mensen verantwoordelijk voor ruim 9000 downloads. Voor leden van de NVE en andere abonnement­houders van ‘Examens’ (ook voor de IP-abonnementen) zijn de downloads gratis. Het blijkt dat er veel en steeds meer gebruik gemaakt wordt van deze dienst. Het mooie van een download is dat je die ook voor eigen gebruik mag hergebruiken. Zo worden downloads gebruikt als reader bij bijvoorbeeld toetstechnische trainingen of adviestrajecten. Hierdoor wordt niet alleen toetstechnische kennis gedeeld, maar maken de lezers ook kennis met de inhoud van ‘Examens’. Voor het bestuur was dit zinvolle informatie en laat de rol van ‘Examens’ goed zien.


Oproep tot het aanbieden van artikelen
‘Examens’ bestaat uit kwalitatieve artikelen op toetsgebied in brede zin. Zowel vanuit een diversiteit aan toetstechnische onderwerpen als uit toetstechnische zaken die spelen binnen alle onderwijssectoren van po tot wo als binnen private examen- en andere toetsgerelateerde organisaties. Er zijn periodes waarin de redactie wordt overstelpt met artikelen. Dat klinkt goed, maar het betekende ook dat we indieners van artikelen soms lang moesten laten wachten voordat het artikel geplaatst kon worden. Dat is jammer en ontneemt een stukje enthousiasme. Een auteur is vanzelfsprekend meestal trots dat zijn artikel voor een groter en toetsgericht publiek verschijnt. Het voordeel was dat een nummer van ‘Examens’ dan ineens vier op acht pagina’s dikker kon worden. De uitgever was daarin ook flexibel.

We kennen ook periodes dat we een minder ruim aanbod van artikelen hebben. Een nummer wordt dan soms bijvoorbeeld vier pagina’s dunner. Wij zijn daar niet blij mee, maar het is al ruim veertien jaar gelukt om elk kwartaal een nummer van ‘Examens’ te laten verschijnen. Ook die periodes, van even wat minder aanbod, komen we steeds goed door. Nu kennen we ook weer zo’n periode met minder aanbod. We roepen daarom de lezers van de nieuwsbrief op om artikelen voor ‘Examens’ in te dienen, zodat de kennis gedeeld kan worden.

Dat we soms een periode hebben met minder aanbod aan artikelen wil niet zeggen dat we elke bijdrage kunnen plaatsen. Een bijdrage moet inhoudelijk passen en van voldoende kwaliteit zijn. Alle bijdragen worden beoordeeld en in een redactievergadering besproken. De indiener krijgt altijd een reactie. Soms past een bijdrage niet in ‘Examens’ maar wel in de nieuwsbrief. De indiener wordt hierover geïnformeerd. Het komt voor dat de redactie een indiener helpt bij de aanpassingen voordat een bijdrage geplaatst kan worden door gerichte suggesties voor verbetering te geven. 

Dus …, denk je een geschikt onderwerp te hebben, dien het in. We zijn er blij mee.


De redactie stelt zich voor
We willen de redactie wat meer een gezicht geven, zodat u wat meer inzicht heeft in de achtergrond van de redactieleden. Dit keer maakt u nader kennis met het jongst deelnemende redactielid Rena Punt. U heeft in de voorgaande zeven nieuwsbrieven en in deze nieuwsbrief kennisgemaakt met alle redactieleden.

Als meest recent aangetreden redactielid mag ik deze serie met redactieleden afsluiten. De reeks zal in de volgende nieuwsbrief afgesloten worden met Eric Vullers die zich voorstelt als de uitgever van ‘Examens’.

Toch al weer 5,5 jaar geleden vroegen – inmiddels al vaak genoemde - Henk  van Berkel en Annemarie de Knecht-van Eekelen me aan te sluiten bij de redactie. Dus sindsdien buig ik me 4 keer per jaar met vakgenoten over de artikelen die geschreven worden door een verscheidenheid aan auteurs (soms zijn dat de redactieleden zelf). We laten ons daarbij niet al teveel te laten leiden door persoonlijke visies en opvattingen, maar stiekem vinden we inhoudelijke discussies en uitwisseling een leuk onderdeel van ons redactiewerk. Verder vind ik het ook heel mooi om interviews te houden met mensen uit het veld, om er zo voor te zorgen dat hun perspectief en werk bij de lezers onder de aandacht gebracht wordt.

Ik werk sinds 12 jaar bij CINOP Advies als managing consultant in het beroepsonderwijs. Daarvoor werkte ik een aantal jaren bij het CBR als onderwijskundige, waar ik kennis maakte met de wereld van de examens. Examinering is in mijn ogen een heel mooi en krachtig onderdeel van het onderwijs: het is dé manier om datgene wat een student kan, te erkennen. En zo mogelijk te bezegelen met een diploma of certificaat. Dan moet de examinering wel betrouwbaar, valide en transparant zijn uiteraard. Omdat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, help ik directies, examencommissies en onderwijsteams van scholen bij het maken van weloverwogen (beleids)beslissingen en de uitvoering daarvan. Verder doe ik graag (waarderende) kwaliteitsaudits en werk ik aan landelijke projecten om de scholen verdere te helpen, bijvoorbeeld voor de Mbo-Raad. Over het mbo gesproken: een van mijn wensen is nog altijd dat deze sector meer van zich kan laten zien in ons tijdschrift, dus we houden ons aanbevolen voor suggesties!

 

Planning 2018/2019
Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de planning van ‘Examens’ voor de rest van 2018 en 2019.

Verschijning tijdschrift nummer:

 • 2018-4: 20 november
 • 2019-1: 19 februari
 • 2019-2: 15 mei
 • 2019-3: 17 september
 • 2019-4: 19 november

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

 • 2019-24: 8 januari
 • 2019-25: 2 april
 • 2019-26: 2 juli
 • 2019-27: 8 oktober

De redactievergaderingen zijn op:

 • 6 december 2018
 • 28 februari 2019
 • 27 juni 2019
 • 5 september 2019
 • 5 december 2019


Kopij ontvangt de redactie graag twee weken voor de redactievergadering.