Nieuws

Onderwijsraad schrijft advies over toetsing en examinering in Nederland

De Onderwijsraad bereidt een advies voor over de rol en invulling van toetsing en examinering in het onderwijs. De afgelopen decennia is de rol van toetsing en examinering prominenter geworden, geeft de Onderwijsraad aan. Zo zijn in het primair onderwijs gestandaardiseerde eindtoetsen en volgtoetsen ingevoerd. In het voortgezet onderwijs is het aantal vakken met centrale examens toegenomen.

Deze ontwikkelingen hebben een debat op gang gebracht over de rol van toetsing in het onderwijs. Dit debat over toetsing is aanleiding voor de adviesvraag door de minister van Onderwijs: wat dient de rol te zijn van toetsing en examinering in het onderwijs en hoe kan die rol het beste worden ingevuld?

Het advies gaat in op de volgende deelvragen:

  • Welke doelen zou toetsing (en examinering) moeten dienen?
  • Hoe kunnen de doelen van toetsing het beste worden gerealiseerd?
  • Welke verantwoordelijkheden zouden de overheid en onderwijsinstellingen ten aanzien van toetsing moeten hebben?


Het advies bestrijkt alle sectoren van po tot wo. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld na te gaan welke rol toetsen kunnen vervullen als schakels tussen schooltypen en opleidingen. Op dinsdag 27 maart jl. waren vertegenwoordigers uit alle sectoren aanwezig bij de Onderwijsraad in Den Haag om de dialoog over toetsing aan te gaan. De Onderwijsraad nam de verschillende visies in de vorm van stellingen over toetsing in ontvangst en zal deze meenemen in hun advies.