Nieuws

Redactielid Alex van de Kerkhof zwaait af

Vanuit de redactie

Alex van de Kerkhof, de neerlandicus tussen de redactieleden, is afgezwaaid als lid van de redactie. Alex heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en na vele jaren zijn bijdrage te hebben geleverd aan Examens, is voor hem een nieuwe periode in zijn leven aangebroken. Op basis van een vacature in Examens is Bernadette Kruijver als opvolger van Alex begonnen als nieuw redactielid. Bernadette heeft zich al voorgesteld in E-Nieuwsbrief 25.

 

Alex viel op en werd gewaardeerd door zijn bedachtzaamheid in zijn opmerkingen en suggesties. Juist daardoor werd goed naar hem geluisterd; zijn mening deed er toe. Alex was ook een collega die over zijn eigen schaduw heen kon stappen als anderen van de redactie een andere mening waren toegedaan. Redactiewerk betreft toch ook vaak het sluiten van compromissen, waarbij elk lid vanuit zijn eigen expertise een mening heeft over een ingebracht artikel en persoonlijke suggesties heeft voor aanpassingen. Alex was vanuit zijn achtergrond scherp op een goed gebruik van het Nederlands, zonder dat hij de neiging had teksten opnieuw te willen schrijven. Hij gaf dan aan dat hij wat ‘neuzeldingetjes’ had, zoals hij dat altijd noemde, maar hij bleef dichtbij de tekst van de auteur.

 

Alex was in staat om snel een scherpe column te schrijven. Daar is af en toe gebruik van gemaakt als een column nodig was. Het is fijn dat we, als dat nog mocht zijn, nog een beroep op hem mogen doen. Het toont zijn betrokkenheid bij ons tijdschrift.

 

Wij danken Alex voor zijn grote inzet voor Examens en wensen hem veel vreugde toe in tijd die nu voor hem ligt. We zullen op gepaste wijze nog persoonlijk afscheid van hem nemen. Alex, het gaat je goed en tot weerziens.

 

 

Uit de redactievergadering van 27 juni 2019

Het was weer een redactievergadering die volgde op de jaarlijkse eindexamens, dus werden de laatste opvallende zaken weer uitgewisseld. Natuurlijk kwam het Calvijn College uit Amsterdam aan de orde. Na Maastricht zou je verwachten dat scholen kritisch naar hun eigen examenorganisatie zouden hebben gekeken. Verrassend is dan ook dat het weer lijkt te gaan om het niet op orde hebben van de eigen organisatie. Maar daarnaast ook dat te soepel zou zijn nagekeken door het mogelijk ‘positieve pedagogische klimaat’. Heel kwalijk dat ze de organisatie niet op orde hebben, waar veel leerlingen en verzorgers de dupe van zijn geworden. De Onderwijsraad gaf in haar advies ‘Toets wijzer. Naar een eigen(tijdse) wijze van toetsen en examineren’ in december 2018 al aan dat meer toetsdeskundigheid noodzakelijk is en dat scholen daarin moeten investeren. Een van de aspecten om te komen tot wijzer toetsen is het op orde hebben van de toetsorganisatie. We zijn benieuwd of 2020 op dit gebied weer slechts nieuws brengt, we hopen van niet.

 

In vervolg op de centrale examens van afgelopen mei heeft Ad de Jongh weer, zoals elk jaar gebruikelijk, twee kranten bijgehouden over het examennieuws: een landelijke krant (de Volkskrant) en een regionale krant (BNdeStem). Hij bericht hier weer over in het komende nummer van Examens onder de rubriek ‘Gezien en gelezen’.

 

In de rubriek ‘In het nieuws’ van deze nieuwsbrief staan nog enkele berichten die we het vermelden waard vonden als vervolg op de centrale examens. Onder meer een korte polemiek over scriptieperikelen. Volgens Nico Keuning is het schrijven van een scriptie een onmogelijke taak voor de meeste studenten (in de Volkskrant van 11 juni 2019) en de reactie daarop van Paul Kirschner in het ‘Blogcollectief onderzoek onderwijs’ met als titel ‘Te zot voor woorden’.

 

Ook in de rubriek ‘In het nieuws’ een bericht uit de Telegraaf van 15 juni 2019 waar het in de rubriek ’De kwestie’ gaat over het eindexamen. Ben Wilbrink pleit voor een ceremonieel karakter ervan zoals bij promoties het geval is, terwijl Arjan van der Meij juist de kracht ziet van een gelijke meetlaat voor iedereen zoals Adriaan de Groot in 1966 met zijn ‘schotschrift’ Vijven en Zessen bedoeld heeft.

 

Het was dan ook weer een interessante redactievergadering die dit keer werd voorgezeten door Rena Punt, omdat Desirée Joosten-ten Brinke verhinderd was doordat ze spreker was op de ORD 2019 (Onderwijs Research Dagen). Rena bedankt, je deed het voorzitten met verve.

 

Planning 2019

Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de planning van ‘Examens’ voor 2019.

 

Verschijning tijdschrift:

  • 2019-3: 17 september
  • 2019-4: 19 november

 

Verschijning volgende E-Nieuwsbrief:

  • 2019-27: 10 oktober

De E-Nieuwsbrief verschijnt voortaan op donderdag in plaats van op dinsdag.

 

De redactievergaderingen zijn op:

  • 5 september 2019
  • 5 december 2019

 

Kopij ontvangt de redactie graag twee weken voor de redactievergadering: ajcm.dejongh@gmail.com.