Nieuws

Redactielid Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp gepromoveerd

Vanuit de redactie

We hebben maar heel even getwijfeld waar we deze rubriek ‘Vanuit de redactie’ mee zouden moeten beginnen: met het noemen dat dit alweer de 25ste nieuwsbrief is of met de promotie van Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp. De keuze was snel gemaakt.

 

Karin is als buitenpromovendus op vrijdag 22 maart 2019 binnen vijf jaar gepromoveerd aan de Open Universiteit te Heerlen op het onderwerp ‘Assessment quality in higher education: Students’ perspectives in relation to their learning’. Vanzelfsprekend was een delegatie van de redactie aanwezig bij haar promotie. Haar opponenten prezen het vernieuwende van haar onderzoek en de toegevoegde waarde ervan voor zowel de wetenschap als de praktijk. Daarnaast werd de kwaliteit van haar proefschrift geroemd. Het vernieuwende van het onderzoek betreft het kijken naar kwaliteit van toetsing vanuit het perspectief van de studenten. Zie de student niet als klant, maar als participant.

 

Kwaliteit van toetsing betreft meer dan alleen toetsen op zich. Ook toetsprogramma’s, procedures, beleid en organisatie bepalen mede de kwaliteit van toetsing. Onvoldoende kwaliteit van toetsing heeft invloed op het leren van studenten, het selecteren en certificeren en het afleggen van verantwoording. Karin constateerde dat een overkoepelende conceptualisering van toetsing ontbreekt en dat kwaliteit van toetsing geen stabiel of vaststaand begrip is. Zij pleit ervoor dat perspectieven van belanghebbenden worden meegenomen binnen kwaliteit van toetsing. Kwaliteit hangt af van wat belanghebbenden eronder verstaan, daarom is het belangrijk om ze te betrekken. De perspectieven van studenten mogen niet ontbreken, omdat studenten het recht hebben om te participeren en studenten hebben unieke perspectieven, doordat zij direct de gevolgen ervaren van onvoldoende kwaliteit.

 

In het kader van haar promotie heeft ze vier studies verricht. De eerste studie betreft een review van de 78 peer-reviewed artikelen over de kwaliteit van toetsing in het tertiair onderwijs (mbo, hbo en wo). De belangrijkste kwaliteitscriteria voor toetsing blijken te zijn (en ook in deze volgorde): validiteit, transparantie en betrouwbaarheid (zie ook https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2017.08.001 en de website www.assessmentquality.com). In de tweede studie zijn twee vragenlijsten ontwikkeld waarmee onderwijsaanbieders de perspectieven van studenten kunnen evalueren (zie ook https://doi.org/10.1080/2331186X.2018.1464425). De derde en vierde studie richten zich op de relaties tussen de perspectieven van studenten op kwaliteit van toetsing en hun leren.

 

De vier studies leiden tot de volgende drie hoofdbevindingen. (1) Er bestaan meerdere interpretaties van kwaliteit van toetsing. Beschrijf dus eenduidig, samen met belanghebbenden, wat je verstaat onder kwaliteit van toetsing in relatie tot wat je met de toetsing wilt bereiken en hoe je de toetsing gaat gebruiken. (2) Enkele variabelen van de studentenperspectieven hangen samen met leren, met als advies het weloverwogen betrekken van perspectieven van studenten bij het beoordelen en realiseren van kwaliteit. (3) Slechts een klein deel van het verschil in leren wordt verklaard door de studentperspectieven. Er zijn ook diverse andere invloeden op het leren van studenten. Maar haar conclusie is wel dat studentperspectieven over kwaliteit van toetsing meegenomen moeten worden. De studenten ‘doen het leren’! Dat geeft gericht aangrijpingspunten hoe de kwaliteit van toetsing verbeterd kan worden om het leren van studenten te bevorderen. Dit draagt uiteindelijk bij aan de verbetering en garandering van de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs.

 

De redactie feliciteert Karin van harte met de enorme prestatie om gepromoveerd te geraken. Ad de Jongh zal het colofon voor het volgende nummer hier vast op aanpassen.

In de komende redactievergadering op 27 juni 2019 zal de redactie in ieder geval nog terugkomen op het succes van Karin.

 

Proefschrift: Gerritsen-van Leeuwenkamp, K. J. (2019). Assessment quality in higher education: Students’ perspectives in relation to their learning. Heerlen: Open Universiteit.

Promotor: Liesbeth Kester en co-promotor: Desirée Joosten-ten Brinke

 

25ste E-Nieuwsbrief

Dit is de 25ste uitgave van de E-Nieuwsbrief. De papieren versie van Examens bestaat dit jaar 15 jaar. De redactie gaat nadenken hoe we daar aandacht aan kunnen besteden.

 

De E-Nieuwsbrief is onlosmakelijk verbonden geraakt met de papieren versie van Examens. In 2013 verscheen de eerste E-Nieuwsbrief op initiatief van uitgever Kloosterhof, Eric Vullers met enkele honderden e-mailadressen. Nu beslaat de oplage van de E-nieuwsbrief bijna 4.000 adressen. Uit evaluaties blijkt dat de E-Nieuwsbrief goed wordt gelezen en hoog scoort qua tevredenheid en mede een reden is voor het lidmaatschap van de NVE (Nederlandse Vereniging voor Examens) en/of een abonnement op de papieren versie van Examens. Het is fijn te ervaren dat de E-Nieuwsbrief ertoe doet!

 

Nieuw redactielid, Bernadette Kruijver stelt zich aan u voor
Deze zomer gaat mijn Cito-collega Alex van de Kerkhof met pensioen en hij legt ook zijn taken als redactielid neer. Toen hij me vroeg of ik geen interesse had, werd ik direct nieuwsgierig naar deze nieuwe uitdaging. In deze nieuwsbrief zal ik me voorstellen.

 

Ik studeerde natuurkunde in Groningen. Natuurkundigen komen in de meest uiteenlopende beroepen terecht. Zo werk ik alweer 6 jaar als Toetsdeskundige bij Cito. Na mijn studie heb ik de lerarenopleiding gevolgd. Vrij snel daarna ben ik voor Noordhoff Uitgevers gaan werken. Daar werkte ik als uitgever voor methodes voor wiskunde (vo) en rekenen (mbo). Een grote uitdaging om methodes te ontwikkelen die op veel scholen in erg verschillende lessituaties ingezet kunnen worden.

 

Bij Cito maakte ik kennis met de wereld van toetsen en examens. Ik leerde over psychometrie en toetstechnologie. Maar vooral hoe toetsen een hulpmiddel kunnen zijn bij het onderwijs. Hoe toetsen de ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk kunnen maken. Hoe leerlingen in een toets kunnen laten zien wat ze kunnen. En dan het liefst met een objectieve betrouwbare meting. Dat spreekt mij als natuurkundige dan weer aan. Met gelijke kansen voor iedereen. Onafhankelijk van je achtergrond.

 

Ik ben altijd nieuwsgierig naar ontwikkelingen in het vakgebied en dan met name hoe scholen en instellingen concreet met toetsing bezig zijn. Hoe zij de toetsen en examens inzetten om hun kandidaten vooruit te helpen. En wat toetsontwikkelaars weer kunnen leren om toetsen te maken die daar nog beter bij ondersteunen. Dit sluit perfect aan bij de doelstelling van het Tijdschrift Examens. Als redactielid zal ik mij inzetten om waardevolle ontwikkelingen uit de praktijk en theorie op te sporen en te delen.

 

 

Uit de redactievergadering van 28 februari 2019
Ad de Jongh had de redactieleden goed ‘achter de vodden’ gezeten voor kopij en ook in de vorige E-Nieuwsbrief is aandacht besteed aan de behoefte voor kopij. En dat heeft gewerkt. Er waren veel artikelen te bespreken. En graag zien we dat dat zo mag blijven. Vooral Jackelien had dit keer via haar netwerk voor veel kopij weten te zorgen.

 

 

Planning 2019
Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de planning van ‘Examens’ voor 2019.

 

Verschijning tijdschrift:

  • 2019-2: 14 mei
  • 2019-3: 17 september
  • 2019-4: 19 november

 

Verschijning E-Nieuwsbrief:

  • 2019-26: 4 juli
  • 2019-27: 10 oktober

De E-Nieuwsbrief verschijnt voortaan op donderdag in plaats van op dinsdag.

 

De redactievergaderingen zijn op:

  • 27 juni 2019
  • 5 september 2019
  • 5 december 2019

 

Kopij ontvangt de redactie graag twee weken voor de redactievergadering: ajcm.dejongh@gmail.com.