Nieuws

Uitslag lezersenquête

Tijdens de 14e jaargang van EXAMENS heeft de redactie een enquête gehouden onder de lezers. De redactie was benieuwd naar de waardering die de lezers hebben voor het tijdschrift. Ook was de redactie benieuwd naar eventuele suggesties van de lezers die het tijdschrift kwalitatief kunnen verbeteren. Hieronder is een samenvatting van de resultaten van de enquête opgenomen.

 

Naast algemene zaken (zoals het al dan niet lid zijn van de NVE en de genoten opleiding) is de mening gevraagd over de vormgeving en de inhoud van EXAMENS. 24 respondenten hebben de enquête ingevuld, waarvan er twee onbruikbaar waren voor verwerking. De resultaten zijn dus gebaseerd op 22 respondenten. De vormgeving van het tijdschrift is sinds 2016 gewijzigd. Het A4-formaat is vervangen door een kleiner formaat. Het merendeel van de respondenten vindt het huidige formaat handiger dan het A4-formaat.

 

In het tijdschrift worden doorgaans vier artikelen opgenomen en een aantal rubrieken. In de enquête is gevraagd of de lezers deze indeling (eigenlijk het format van EXAMENS) aantrekkelijk vinden. Daarover zijn de meningen verdeeld: 10 respondenten vinden dit format aantrekkelijk en 12 niet. Ook op de vraag of dit format passend is voor de voorkeuren en interesse van de lezers wordt verdeeld gereageerd. De helft vindt het passend. Desondanks vinden de meeste van de respondenten dat het format niet aan wijziging toe is. Over de verhouding tussen tekst en illustraties is men tevreden. De vormgeving van het tijdschrift wordt door de meeste respondenten aantrekkelijk gevonden.

 

EXAMENS is ook digitaal beschikbaar. Het beschikbaar zijn in papieren en in digitale vorm wordt door iets meer dan de helft van de respondenten aantrekkelijk gevonden. Ruim éénderde van de respondenten heeft aangegeven losse artikelen te downloaden. Een klein deel van de respondenten (3) leest het tijdschrift in zijn geheel; een ruime meerderheid (15) leest een selectie uit de artikelen en de rubrieken. De waardering is zowel voor de artikelen als voor de rubrieken meer dan voldoende. In onderstaande tabel is de gemiddelde waardering aangegeven (de respondenten konden voor elke rubriek een cijfer geven van 1 tot 10):
 

RubriekCijfer
Artikelen8,1
Uit de praktijk7,9
Examencommissie7,7
Gesignaleerd7,4
Interview7,4
Klopt dit wel7,2
Terecht of niet7,2
Column7,1
Gezien en gelezen6,9
Literatuur en agenda6,8


Naast het tijdschrift verschijnt tussendoor deze nieuwsbrief. In de enquête is ook naar de waardering voor de nieuwsbrief gevraagd. Ook de nieuwsbrief wordt door de respondenten ruim voldoende gewaardeerd. Het cijfer 7,3 wordt gemiddeld aan de nieuwsbrief gegeven. Iets meer dan éénderde van de respondenten vindt de nieuwsbrief een aanvulling op het tijdschrift.


Het merendeel van de respondenten (19) heeft aangegeven het tijdschrift aan anderen aan te bevelen, met name omdat het tijdschrift specifieke informatie geeft en interessant is voor personen die bij examens en toetsen zijn betrokken.