Nieuws

Vanuit de redactie

Marketing van Examens

Als startende hoofdredacteur gaf Kelly bij aanvang aan dat ze in overleg met de uitgever en de redactie eens grondig wilde kijken naar de Marketing van Examens. De oplage van de gedrukte uitgave blijft stabiel rond de 800 terwijl de E-Nieuwsbrief een gestage groei doormaakt. Daarnaast kan toetsing zich ook verheugen in een brede belangstelling (formatief evalueren, programmatisch toetsen, aandacht voor kwaliteit van toetsen in brede zin, edubatches, een leven lang ontwikkelen, toetsbekwaamheid van docenten et cetera). En dit beperkt zich niet tot vooral het hbo waar veel gebeurt qua toetsing, maar toetsing heeft ook de nadrukkelijke aandacht gekregen van het wo, het mbo en het vo. Maar ook in de private sector wordt nadrukkelijk naar de kwaliteit van examens gekeken.

 

De vraag is dan ook: waarom groeit de gedrukte oplage niet terwijl de markt voor toetsing groeiend is en de E-Nieuwsbrief wel groeit. Lezen we niet meer van papier, willen we alles digitaal hebben?

 

Op 20 januari 2022 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Eric Vullers, de uitgever van Examens (Kloosterhof Neer) en een delegatie van de redactie. Een analyse van de huidige situatie laat het volgende zien:

 • Gedrukte oplage ± 800. De gedrukte oplage heeft een daling laten zien mede veroorzaakt door een daling van het aantal leden van de NVE (Nederlandse Vereniging voor Examens).
 • Oplage PDF-abonnement (dus een betaalde PDF-uitgave van een heel nummer in plaats van een gedrukt nummer): ± 40.
 • ± 30 instellingen hebben een zogenaamd IP-abonnement wat wil zeggen dat alle docenten en studenten en dus ook leden van toets- en examencommissies van een school toegang hebben tot een digitale uitgave van een heel nummer of van een artikel. Deze nummers en artikelen kunnen worden gedownload als een PDF. De scholen betreffen vooral hbo-instellingen en enkele mbo-instellingen.
 • In 2021 ging het om ongeveer 2.020 downloads van artikelen en hele uitgaven van Examens via de website www.professioneelbegeleiden.nl.

 

Wat verrast is dat de oplage van het PDF-abonnement (± 40) laag is. Daarnaast wordt Examens qua artikelen vooral gevoed door het hbo, wo en Cito en minder door het mbo, vo en de private sector, terwijl een evenwichtige verdeling over de onderwijssectoren en de private sector door de redactie wordt nagestreefd. Duidelijk is dat binnen het hbo, wo en Cito veel gebeurt op toetsgebied, dus logisch dat daar veel kopij vandaan komt. Ook is bekend (uit een eerdere enquête) dat uit het mbo en het vo minder lezers komen terwijl dit wel onderwijssectoren zijn waar toetsing en toetsbekwaamheid steeds meer aandacht krijgt.

 

Het bovenstaande globale beeld was aanleiding om eens goed te kijken waar we naar 2023 toe ons op moeten richten.

Bekend is dat de redactie weinig gebruik maakt van social media. Uitgever Kloosterhof doet dat wel beter, maar het idee is dat we ons onvoldoende richten op kansrijke doelgroepen zoals het mbo en het vo. Kloosterhof is bezig met de ontwikkeling van een geheel nieuwe website voor Examens, die ook mogelijkheden van Open Acces-aanbod mogelijk moet maken. Het gebruik van doelgroep gerichte social media wordt hierbij meegenomen. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van gratis artikelen binnen een doelgroep bijvoorbeeld en aan het aanmaken van een Examens-pagina op LinkedIn, Facebook en Instagram. In aanvang hierop moesten alle redactieleden zichzelf al kort voorstellen en een pasfoto aanleveren.

 

Een ontwikkeling die zich voordoet is dat de huidige kosten voor papier hoog zijn en nog hoger worden. Zeker bij een kleine oplage betekent dit hoge kosten per gedrukt nummer. Neem daarbij de verzend en handlingkosten dan is het de vraag of een gedrukte versie in de toekomst betaalbaar blijft. Dit betekent dat óf de gedrukte oplage omhoog moet óf dat de prijs omhoog moet, wat niemand wenst natuurlijk. En dit in een markt waarbinnen de belangstelling voor toetsing alleen maar groeiend is. Een SWOT-analyse van een student commerciële economie zou hier een mooie opdracht aan hebben.

 

Een van de acties die al is opgepakt is samenwerken met enkele netwerken op toetsgebied, die veel content beschikbaar hebben die juist weer interessant is voor de lezers van Examens, gedrukt of digitaal dat maakt niet uit. Zie hierover de bijdrage over ‘Netwerken met Toetsnetwerken’.

 

De NVE heeft een nieuw bestuur en die wil graag kennismaken met de redactie van Examens. In een dergelijk overleg kan verkend worden wat mogelijkheden zijn, want ook een sterke NVE is in het belang van Examens en omgekeerd een sterk blad in het belang van de NVE.

 

De redactie zal 2022 zelf gebruiken om te kijken hoe we bestaande doelgroepen beter kunnen bereiken. In dit kader willen we ook graag weten of onze lezers nog wensen hebben. Zie hiervoor de bijdrage ‘Wat de lezers wensen’.

 

 

Uit de redactievergadering van 3 februari 2022

Weer gooide corona roet in het eten en vergaderden we nogmaals online. Als redactie maken we steeds meer gebruik van Teams als content-omgeving. Het is nog wel wat wennen, want we waren gewend aan het gebruik van e-mail om met elkaar informatie en artikelen te delen, maar het lukt steeds beter.

 

Er bestaat een communicatiekanaal tussen het bestuur van de NVE en de redactie. Jan Jacobs gaat deze rol vanaf nu vervullen.

 

 

Artikel over validiteit en verschillende vormen van validiteit

Tot slot vanuit de redactie nog een gerichte oproep voor kopij. Bij de bespreking van de artikelen kwam naar voren dat we graag een artikel zouden willen hebben over validiteit en de verschillende vormen van validiteit. Zou een van de lezers van deze E-Nieuwsbrief dit op willen/kunnen pakken. Graag een e-mail naar info@kloosterhof.nl.

 

 

Planning Examens 2022

Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hierbij de nog resterende planning van ‘Examens’ voor 2022.

 

De redactievergaderingen 2022 zijn op:

 • 2 juni;
 • 1 september;
 • 1 december.

 

Kopij ontvangt de redactie graag uiterlijk twee weken voor de redactievergadering via info@kloosterhof.nl, ter attentie van Examens. Wil je weten waar je artikel aan moet voldoen? Zie https://www.e-xamens.nl/auteursinstructies.

 

Verschijning tijdschrift nummer:

 • 2022-2: 11 mei;
 • 2022-3: 14 september;
 • 2022-4: 16 november.

 

Verschijning E-Nieuwsbrief nummer:

 • 2022-37: 5 april
 • 2022-38: 16 juni;
 • 2022-39: 6 oktober.